06 – 127 13 015 info@ludolfniemeijer.nl Ockeweer 1, 9679 LA Scheemda

Logo
24athome logo
Menu

Privacy verwerkingsovereenkomst

Rijschool Ludolf Niemeijer (H.W. Nieuwenhuis)

Verwerkingsverantwoordelijke:

hierna te noemen Opdrachtgever

Elke opdracht tot het verwerken van gegevens van Opdrachtgever aan Rijschool Ludolf Niemeijer valt onder deze verklaring.

De privacyverklaring maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden.

Het gestelde in deze verklaring prevaleert daar waar relevant boven de Algemene Voorwaarden.

Definities: Als in artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring en geheimhouding

1. Deze privacyverklaring kan zoals aangegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook worden gezien als een schriftelijke verwerkingovereenkomst.

2. Hierin staat beschreven welke gegevens we verwerken en waarom, en hoe wij hiermee omgaan.

3. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) de contactpersoon hiervoor is te bereiken via info@ludolfniemeijer.nl of 06-12713015

4. Rijschool Ludolf Niemeijer, Ockeweer 1 9679 LA Scheemda is een bedrijf dat zich bezighoudt met: Rijlessen voor de categorie B en begeleiding tijdens het examen of medische rijtest.

5. Wij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, geslacht, email adres, betaalgegevens en indien van toepassing kandidaatsnummer en geboortedatum.

6. We verwerken de gegevens voor de volgende doelen:
Deels omdat die wettelijk verplicht zijn en deels om onze bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

7. Bijzondere persoonsgegevens:
geslacht: om te kunnen aanschrijven met of heer of mevrouw
kandidaatsnummer en geboortedatum: voor aanvraag medische rijtest

8. Rechten.

Om van uw rechten gebruik te kunnen maken neemt u contact op met info@ludolfniemeijer.nl of 06-12713015
U heeft het recht om inzicht te krijgen welke gegevens wij van u verwerken.

9. U heeft het recht om uw gegevens of een deel daarvan te laten wijzigen of verwijderen voor zover ze niet wettelijk verplicht zijn.

10. Om uw rechten uit 8 en 9 te kunnen uitvoeren zijn wij genoodzaakt uw identiteit vast te stellen.

11. Als u oordeelt dat wij inzake uw gegevens onterecht handelen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

12. Gegevens worden door ons vernietigd zodra er geen noodzakelijkheid tot bewaring meer is.

13. Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te
beveiligen tegen verlies en diefstal en ongeoorloofd verwerken

14. Geheimhouding, gebruik en beveiliging.

We betrachten geheimhouding van alle als zodanig aan ons toevertrouwde gegevens.

15. De gegevens zullen niet worden versterkt aan derden tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de
opdracht of na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever of door de wet verplicht.

16. Gegevens worden door Rijschool Ludolf Niemeijer niet gebruikt voor andere doeleinden.

17. Binnen Rijschool Ludolf Niemeijer maken wij gebruik van een verwerkingsregister waarin we
bijhouden, wie welke gegevens verwerkt.

18. Alle personen binnen Rijschool Ludolf Niemeijer hebben actuele kennis van veilig omgaan met
gegevens.

19. Subverwerkers.

Voor opslag van de gegevens en online programmatuur, kan Rijschool Ludolf Niemeijer
gebruikmaken van externe binnen de EU gesitueerde servers, of van servers in landen met minstens
dezelfde beschermingswetten. Met deze partijen hebben we een verwerkingsovereenkomst volgens de
AVG richtlijnen.

20. Datalekken.

In geval van datalekken en of kwijtraken van gegeven zullen wij direct maar in ieder geval binnen 72
uur bericht geven aan de Betrokkene en of Verwerkingsverantwoordelijke en indien daartoe verplicht
aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Copyright 2016 - 2023 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren